Là các đơn vị được thành lập tại Việt Nam hoặc người Việt Nam có hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực Truyền thông số có đóng góp cho sự phát triển Truyền thông số của Việt Nam.